Avfall fra næringsliv – priser for levering
Fraksjon/avfallstype Pris eks. mva. per m3 Pris eks. mva per tonn Kommentar
Gjelder for Skaun, Rindal, Rennebu, Snillfjord, Hemne, Frøya og Agdenes. Gjelder for Hitra, Meldal, Surnadal og Orkdal.
Blandede metaller Gratis Gratis
Restavfall til sortering 374 2 200
Brennbart avfall 289 1 700
Trevirke 143 1 100
Papp 50 500
Blandet papir 50 500
Glass og metallemballasje 225 450
Plastfolie (myk) Gratis Gratis
Landbruksplast Gratis Gratis
Hardplast (energiplast) 300 1 700
EPS, (isopor) 255 2 000
Blandet EE-avfall Gratis Gratis
Dekk uten felg inn 50 50 Pris pr. stk., kun personbildekk
Dekk med felg inn 80 80 Pris pr. stk., kun personbildekk
Hage-/Parkavfall 90 900
Farlig avfall Etter avtale Etter avtale Krever deklarasjon
Klorparafinholdige isolerglassruter 2 400 6 000
PCB-holdige isolerglassvindu 440 1 100
Impregnert trevirke 260 2 000 Deklarasjon (impr. trevirke fra 2003 og nyere er rent trevirke)
Asbest / eternitt 213 1 250 Deklarasjon. Henting/levering etter avtale
Gips 375 1 500