Meldal kommune – Forskrift om tømming av slamutskillere mm

Meldal kommune – Forskrift om tømming av slamutskillere mm

I medhold av forvaltningslovens § 38 kunngjøres herved at ny lokal forskrift om tømming av slamavskillere, tette tanker m.v. og bestemmelser om betaling av gebyr ble vedtatt i Meldal kommunestyre den 27.10.16, sak 057/16.

Forskriften er vedtatt i medhold hjemmel i § 5 i forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) av 1. juni 2004 del 4 § 12-6 jf. lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) §§ 9, 26 og 34, samt lov av 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter.

Forskriften gjelder tømming og transport av slam og avløpsvann fra alle slamavskillere, tette tanker og minirenseanlegg fra eiendommer som omfattes av den kommunale slamtømmingen. Videre er det blant annet gitt bestemmelser om krav til tilgjengelighet til avløpsanlegget, gebyrer og ikrafttredelse.

Forskriften kan fås ved henvendelse til kommune eller HAMOS Forvaltning IKS, pb. 94, 7301 Orkanger, alternativt på selskapets hjemmeside: www.hamos.no