Selskapsavtale for HAMOS Forvaltning IKS

§ 1 SELSKAPET

HAMOS Forvaltning IKS er et interkommunalt selskap i henhold til lov om interkommunale selskaper (IKS-loven) av 29.01.1999 nr. 6.

Selskapet eies av Hemne, Agdenes, Meldal, Orkdal, Snillfjord, Skaun, Rindal, Hitra, Frøya, Rennebu og Surnadal kommuner

Selskapet er et eget rettssubjekt.

Selskapet er en videreføring av det interkommunale selskapet: Renovasjonsselskapet HAMOS som er ble stiftet den 06.11.1995 i hht kommunelovens § 27.

§ 2 FORRETNINGSKONTOR

Selskapet har sitt forretningskontor i Orkdal kommune.

§ 3 FORMÅL

Selskapets formål er på vegne av eierkommunene og i henhold til delegasjon å utføre den forvaltningsmyndighet og de oppgaver som eierkommuner har i tilknytning til innsamling, transport, behandling og omsetning av avfall / slam og alt som naturlig hører med til dette i eierkommunene, samt delta i eller etablere andre selskaper til utøvelse av virksomheten innenfor denne formålsangivelse. Selskapet er tildelt enerett innenfor avfallsområdet og har ikke erverv som formål. Selskapet kan også utføre forvaltningsoppgaver for eierkommune på andre områder.

I tillegg til dette formålet skal selskapet søke å redusere avfallsmengdene, utnytte ressursene i avfallet og behandle avfallet på en måte som fullt ut tilfredsstiller miljømessige krav som myndighetene stiller.

§ 4 DELTAKERNES INNSKUDDSPLIKT OG ØVRIGE YTELSER

Eierne har ikke betalt kapitalinnskudd i selskapet.

Selskapet skal fastsette gebyrer og priser med utgangspunkt i lik pris for samme servicenivå i eierkommunene. Avfallsgebyrene fastlegges av det enkelte kommunestyre, jf. forvaltningsloven.

§ 5 DELTAKERNES EIERANDEL OG ANSVAR

Eierkommunene hefter for selskapets forpliktelser i henhold til sin eierandel i selskapet. Ansvar- og eierandelen skal justeres etter deltakerkommunenes folketall hvert fjerde år, ved første årsskifte etter hvert kommunevalg eller på tidspunktet for inntreden av nye eierkommuner. Ansvars- og eierbrøken fastsettes med én desimal.

§ 6 ORGANISASJON

Selskapet skal ledes av representantskap, styre og daglig leder.

Om habilitet gjelder IKS-lovens § 15.

§ 7 REPRESENTANTSKAPET

§ 7.1 Representantskapets sammensetning

Selskapets representantskap skal være sammensatt med én representant fra hver av eierkommunene. For hver representant skal det være to personlige vararepresentanter i prioritert rekkefølge. Representantene har stemmerett i forhold til sin kommunes eierandel i selskapet (jf pkt 5)

Kommunestyret i den enkelte eierkommune velger medlemmene og varamedlemmene for en periode på 4 år. Valgene følger valgperioden for kommunestyrene. Medlemmer av styret kan ikke være medlemmer i representantskapet.

§ 7.2 Representantskapets myndighet

Deltakerne utøver sin myndighet i selskapet gjennom representantskapet og representantskapet er selskapets øverste myndighet.

Representantskapet skal behandle følgende saker:

a) Selskapets reviderte årsregnskap med årsberetning

b) Fastsetting av godtgjørelse til representantskapet, styret, valgkomite samt revisor.

c) Valg:

– leder og nestleder i representantskapet for 2 år ad gangen

– styremedlemmer med varamedlemmer, herunder styrets størrelse

– styreleder og nestleder

– valgkomite

– revisor ved skifte av revisor

– klageorgan

d) Forslag fra styret til budsjett og økonomiplan.

e) Forslag fra styret til avfallsgebyrer; innstilling ovenfor kommunene.

f) Forslag fra styret til låneopptak når lånesum overstiger styrets lånefullmakt, jf pkt 8.2,

3. ledd

g) Forslag fra styret om avhendelse eller pantsettelse av fast eiendom eller andre større kapitalgjenstander eller investeringer som er av vesentlig betydning for selskapet eller en eller flere av deltakerne.

h) Endring av selskapsavtalen eller forslag til eierkommunene om slik endring, jf. selskapsavtalens § 13.

i) Forslag om utelukkelse av deltakere i henhold til § 15.

j) Forslag fra styret til langtidsplaner og vesentlige endringer i metoder/systemer.

k) Andre saker som kreves behandlet av styret, revisor, eller minst 1/3 av representantskapets medlemmer eller andeler.

Det skal avholdes minst to representantskapsmøter i året. Det første møte skal avholdes innen utgangen av april måned, og representantskapet skal da behandle sakene nevnt i punktene a – c. Innen utgangen av november måned skal det avholdes møte til behandling av sakene d – e. Øvrige saker behandles ved behov og representantskapet kan innkalles i samsvar med IKS-lovens § 8.

§ 7.3 Saksbehandlingen i representantskapet

Representantskapet er vedtaksberettiget og gjennomfører saksbehandlingen i samsvar med IKS- lovens § 9. Valg skal skje skriftlig dersom ett av representantskapets medlemmer krever det.

Kopi av møteinnkalling med saksliste og møtebok for hvert representantskapsmøte sendes eierkommunene.

§ 8 STYRET

§ 8.1 Sammensetning

Styret skal ha minst 7 medlemmer med 3 varamedlemmer i prioritert rekkefølge som velges av representantskapet. Disse velges for 4 år ad gangen, men slik at halvparten av styret er på valg hvert andre år. 1 styremedlem med varamedlem velges av og blant de ansatte. Den ansattes representant skal ikke delta i behandlingen av saker hvor det skal fattes forvaltningsvedtak som enkeltvedtak eller fastsettelse av forskrifter. Styrets leder og nestleder velges for 2 år ad gangen.

Ved valg av styremedlemmer skal først og fremst selskapets behov for kompetanse innenfor relevante fagområder vektlegges. Nødvendig lokalkunnskap skal tilstrebes og at styre-representasjonen alternere mellom eierne.

§ 8.2 Styrets myndighet

Styret har ansvaret for selskapets forvaltning og ansvar for en tilfredsstillende organisasjon av selskapets virksomhet, jf. IKS-loven § 13.

Styret har myndighet til å ansette, si opp/avskjedige daglig leder samt fastsette dennes ansettelsesvilkår.

Styret kan foreta låneopptak i henhold til representantskaperts vedtatte budsjett og etter departementets godkjenning. Styret kan vedta deltakelse med eierinteresser i andre selskap innenfor selskapets formålsområde.

§ 8.3 Styrets saksbehandling

Innkalling til styremøte og saksbehandlingen i styret skal gjennomføres i samsvar med IKS-lovens §§ 11 og 12.

§ 8.4 Signatur – prokura

Selskapet tegnes av styrets leder og daglig leder hver for seg, og styret kan meddele prokura.

§ 9 DAGLIG LEDER

Selskapet skal ha en daglig leder, og den daglige leder forestår den daglige ledelse av selskapet og skal følge de retningslinjer og pålegg som styret har gitt, jf. IKS-loven § 14.

Den daglige leder er leder for selskapets øvrige ansatte og har myndighet til å ansette, si opp/avskjedige samt fastsette lønnsvilkår for bedriftens ansatte innenfor de rammer som følger av arbeidslivets avtaler.

§ 10 VALGKOMITE

Valgkomiteen skal bestå av tre medlemmer med personlige varamedlemmer. Komiteen innstiller til representantskapet ved valg til styret og klageorganet.

§ 11 OPPTAK AV LÅN

Selskapet kan ta opp lån etter vedtak i kompetent organ, jf. selskapsavtalens § 7.2 og § 8.2, til drift innenfor en ramme på kr 2 000 000 og til investeringer innenfor en ramme på

kr 100 000 000. Lån utover disse rammer krever samtykke fra eierkommunene.

For øvrig gjelder reglene om låneopptak i IKS-loven § 22, herunder kravet om at låneopptak må godkjennes av departementet (fylkesmannen).

§ 12 REGNSKAP

Selskapet skal føre regnskap etter regnskapsloven.

§13 KLAGEORGAN – BEHANDLING AV ENKELTSAKER

Selskapet skal ha et klageorgan i tilknytning til forvaltningsmyndigheten. Klageorganet skal bestå av ett medlem fra hver eierkommune med personlige varamedlemmer som velges for 4 år. Klageorganet konstituerer seg selv med leder og nestleder.

Vedtak i enkeltsaker avgjøres av administrasjonen og kan påklages til klageorganet. Før saken oversendes klageorganet, skal styret ta standpunkt til om vedtaket skal omgjøres eller avvises, jf forvaltningslovens §33.

§ 14 ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN

Vedtak om endring av selskapsavtalen skal besluttes i henhold til IKS-lovens § 4, 2. og 3. ledd.

§ 15 UTTREDEN

Hver enkelt eierkommune kan si opp sitt deltakerforhold i selskapet i henhold til IKS-loven § 30.

§ 16 UTELUKKELSE

Dersom en deltaker vesentlig misligholder sine forpliktelser i selskapsforholdet kan de øvrige deltakere enstemmig beslutte at vedkommende deltaker skal utelukkes fra selskapet i henhold til reglene i IKS-loven § 31. Ved utelukkelse skal det økonomiske oppgjør være som ved uttreden.

§ 17 OPPLØSNING

Ved oppløsning av selskapet gjelder reglene i IKS-loven §§ 32 – 37.

§ 18 TVISTER

Tvist mellom eierkommunene angående forståelsen og gjennomføring av denne avtale avgjøres ved voldgift i henhold til tvistemålslovens kap. 32.

§ 19 IKRAFTTREDEN

Denne selskapsavtale skal gjelde fra det tidspunkt den er godkjent ved gyldig vedtak i samtlige eierkommuner