Bakgrunn:

Styret i HAMOS Forvaltning IKS vedtok i møtet den 11.12.17 å produsere innsamling av husholdningsavfall i utvidet egenregi, gjennom selskapet ReTRANS Midt AS. Dagens innsamling, som har vært ut på anbud til RETURA Sør-Trøndelag AS, opphører med virkning fra 01.05.2018.
Ettersom den aktuelle delen av virksomheten i Retura Sør-Trøndelag AS ikke er en selvstendig økonomisk enhet før overføringen, og skal integreres i HAMOS Forvaltning IKS sin organisasjon etter overføringen, legger HAMOS til grunn at dette ikke er en virksomhetsoverdragelse etter bestemmelsene i Arbeidsmiljøloven kap.16.
Likevel har ReTRANS Midt AS valgt at rekrutteringen i utgangspunktet skal gjennomføres internt blant alle faste ansatte i HAMOS konsern. Hvis det mangler kvalifiserte søkere til enkelte stillinger vil disse bli utlyst eksternt.
Viser ellers til drøftinger med tillitsvalgte, avholdte informasjonsmøter med alle ansatte samt informasjon publisert på intranett HAMOS konsern.

Generelt:

HAMOS sitt mål er gjennom ReTRANS Midt AS å sikre kvaliteten og kundeservicen i innsamlingen av husholdningsavfall og fokus er å levere miljø- og kvalitetsmessige gode løsninger til innbyggerne. Dette betinger at selskapet har ansatte med rett kompetanse og som er motiverte for å gjøre en god jobb og yte god service til våre kunder.

Utvelgelseskriterier:

Ved tilsettingen i de ulike stillingene vil kvalifikasjoner og erfaring bli vektlagt, så som formell utdannelse, personlig egnethet, fagkompetanse, praktisk erfaring, flerfaglighet, samarbeidsevner m.m. Videre vil ansiennitet og sosiale forhold bli tillagt vekt. Dersom to søkere stiller likt etter at en har vurdert andre kriterier, vil den med lengst ansiennitet bli tilbudt stillingen i tråd med avtaleverket.

Lønns- og arbeidsbetingelser:

ReTRANS Midt AS er tilknyttet arbeidsgiverorganisasjonen KS Bedrift og følger Bedriftsvtalen mellom KS og LO. Stillingene er innplassert og harmonisert med eksisterende lønns- og arbeidsbetingelser i tariffavtalen. Endelig lønnsplassering vil skje ut i fra den kompetanse den enkelte har, ansiennitet og type stilling. Eventuelle lønnskrav ut over det lønnsspennet som er skissert i stillingsbeskrivelsene må fremmes som eget vedlegg til søknaden.

Introduksjon- prøvetid:

Det er 6 måneders prøvetid for alle stillinger. Stillingsbeskrivelsen skal gjennomgås ved oppfølgingssamtaler i prøvetiden. Videre kan den oppdateres etter hver medarbeidersamtale eller når situasjonen ellers krever det.

Søk stilling
Slipp en fil her eller klikk for å laste opp Velg fil
Maksimal filstørrelse: 52.43MB